תנאי שימוש

(1) כללי

1.1 האתר מופעל על ידי חברת גיא ויטקובסקי בע”מ ח.פ 512174129 (להלן “מפעילת האתר”).

1.2 תנאי שימוש אלה (להלן : “התנאים ו/או תנאי השימוש”) מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש של הגולש או המשתמש (להלן: “הגולש” ו/או “המשתמש” ו/או “המזמין” ו/או “הלקוח”) בשירותי האתר plantec.co.il (להלן: “האתר”). נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

1.3 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

1.4 השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינך, הנך נדרש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5 תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת מחשב אישי, טלפון נייד, טאבלט וכו’). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

(2) הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר

2.1 מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ בגין התכנים המוצגים באתר ו/או המוצרים בנמכרים באתר.

2.2  מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking) או ביצוע פעולה הפוגעת בתפקוד האתר, עיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר.

2.3 על המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו אשר סבור כי תוכן ו/או מוצר מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

2.4 האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או טיפול רפואי ו/או תזונתי ע”י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is”) ומפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

2.5 המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

2.6 מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

2.7 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.

(3) זכויות יוצרים

זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה למפעילת האתר, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס”ח-2007, לבעל זכות היוצרים, ללא קבלת רשות מפורשת ממפעילת האתר.

(4) שינוי תנאים

מפעילת האתר רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת ומבלי שיהא צורך לתת על כך הודעה מראש. השינויים בתנאי השימוש יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר.

(5) משלוח

5.1 זמן הכנת ההזמנה הינו תוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום ביצוע ההזמנה).

5.2 מפעילת האתר תעביר את ההזמנה לחברת המשלוחים תוך 3 ימי עסקים (לא כולל יום ביצוע ההזמנה).

5.3 החברה המבצעת את המשלוחים הינה חברה חיצונית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל עיכוב הנובע מחברת המשלוחים.

5.4 חברת המשלוחים לביצוע משלוח ההזמנה תקבע על ידי מפעילת האתר.

(6) ביטול עסקה והחזרת מוצרים

6.1 החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968. 

6.2 ניתן יהיה לבטל עסקה כל עוד לא יצאה למשלוח בהודעה למפעילת האתר והלקוח לא יחויב בדמי ביטול. מפעילת האתר רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור מוצר ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתנאי השימוש, מצד המשתמש ו\או צד ג’.

6.3 מובהר בזאת, כי לא ניתן להחזיר מוצרים מבלי שנמסרה על כך הודעה מראש והתקבל אישור להחזרה ממפעילת האתר.

6.4 ביטול עסקה או החלפת מוצר שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה

6.4.1 ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצר שנרכש באתר או החלפת מוצר, שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה, תיעשה ע”י פנייה בכתב למפעילת האתר בדוא”ל info@plantec.co.il וזאת עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

6.4.2 על מנת לבצע את החזרת המוצר או החלפתו, על המוצר המוחזר להיות באריזה המקורית וחדש לחלוטין, ללא כל סימני שימוש ואשר ניתן להחזירו למלאי למכירה מחדש.

6.4.3 המוצר, בצרוף חשבונית הרכישה, יוחזר על חשבון הלקוח למפעילת האתר באמצעות הדואר לכתובת: ת.ד. 9086, רמת גן 5219002 (להלן: “החזרת המוצר”). 

6.4.4 החלפת מוצר, תחייב את המזמין בדמי משלוח.

6.5 ביטול עסקה או החלפת מוצר בעקבות פגם ו/או אי התאמה

6.5.1 ביטול עסקה וקבלת החזר כספי או החלפת מוצר בעקבות פגם במוצר או אי התאמה, תיעשה ע”י פנייה בכתב למפעילת האתר בדוא”ל info@plantec.co.il תוך 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום ביצוע הרכישה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של הלקוח בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.

6.5.2 מפעילת האתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, תבחר האם לספק ללקוח מוצר חלופי שלם או חלק חלופי במקום החלק הפגום במוצר או לבצע ביטול עסקה והחזר כספי.

6.6 החזר כספי

6.6.1 במקרה של ביטול עסקה שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה, מפעילת האתר תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה, או 100 ש”ח, לפי הסכום הנמוך מבניהם.

6.6.2 ההחזר הכספי הינו בגובה עלות הרכישה של המוצר, בניכוי עלות דמי המשלוח למעט במקרים של פגם ו/או אי התאמה במוצר שמקורו במפעילת האתר. ניכוי עלות דמי המשלוח יבוצע גם עבור משלוח שנשלח למזמין ללא תשלום כהטבת רכישה.

6.6.2 החזר כספי יבוצע בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור ביטול העסקה על ידי מפעילת האתר. במקרה של ביטול עסקה שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה, אישור ביטול העסקה וביצוע ההחזר הכספי כפוף להחזרת המוצר למפעילת האתר.

6.6.3 החזר כספי יתאפשר אך ורק לחשבון ה PayPal או כרטיס האשראי אתו בוצעה ההזמנה באתר.

(7) שירות לקוחות:

ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 עד 17:00. הפנייה לשירות הלקוחות תהיה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד בכתובת info@plantec.co.il תוך ציון הפרטים המלאים. במקרים של פגם במוצר ו/או אי התאמה אנא צרפו תמונה. מפעילת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

ת.ד. 9086, רמת גן 5219002 | טלפון: 03-7217970